ICT-coöperatie Beware ontbonden

Op 23 november heeft de algemene ledenvergadering van Beware unaniem besloten om de ICT-coöperatie te ontbinden en met haar activiteiten te stoppen. Dit heeft het bestuur van de intergemeentelijke samenwerking bekend gemaakt. Beware was opgericht als samenwerkingsverband tussen gemeenten om samen software te ontwikkelen. De aanleiding voor dit besluit is de verdergaande ontwikkeling van Common Ground en het verschil in ontwikkelagenda’s van de leden. De bestuurders van de deelnemende gemeenten geven aan dat het ontbinden van Beware niet betekent dat samenwerking stopt.

Beware is in 2017 opgericht door de gemeente Eindhoven en MijnGemeenteDichtbij (fusieorganisatie van Boxtel en Sint Michielsgestel). Een jaar later zijn de gemeenten Heusden en Woerden aangesloten. De afgelopen maanden heeft het bestuur van Beware samen met haar leden kritisch gekeken naar de toekomst van de coöperatie. Na diverse gesprekken zijn de leden van Beware unaniem tot de conclusie gekomen dat de coöperatievorm niet langer past bij de behoefte van de deelnemende gemeenten.

Beware heeft geen medewerkers in dienst en de ontbinding kent geen personele gevolgen. Het resterende saldo van Beware wordt na de ontbinding naar rato onder de leden verdeeld.

Common Ground
Beware is destijds gestart om samen software te ontwikkelen en op die manier minder afhankelijk te worden van een (te) beperkt aantal softwareleveranciers. Het landelijke initiatief Common Ground heeft deze componenten ‘geadopteerd’ en vult hiermee op een soortgelijke manier de behoefte in. Common Ground richt zich op een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening voor het uitwisselen van gegevens, die uiteraard voldoet aan privacywetgeving. Dit zal de gemeentelijke dienstverlening verbeteren.

Ontwikkelagenda’s
Daarnaast bleek dat door diverse oorzaken verschil was ontstaan in de ontwikkelagenda’s en daarmee beschikbare capaciteit van de individuele leden. Er is destijds bewust gekozen voor een ‘bijenkorf-principe’ waarbij gezamenlijke behoeften én capaciteit van leden werden ingebracht. In de praktijk bleek dat het steeds lastiger werd om een gezamenlijke behoefte te formuleren en capaciteit vrij te maken.

Zes uitgangspunten van Beware

Zie ook deze infosheet voor een toelichting waar Beware op dit moment mee bezig is en waarom.

1. Delen van kennis en kosten

Delen is het nieuwe hebben. Dat geldt ook voor Beware. Wat door de ene gemeente al is bedacht of gebouwd, hoeft niet opnieuw gemaakt of gekocht te worden. En waarom zouden we altijd in elke gemeente apart met dezelfde zaken bezig zijn? In Beware delen we kennis en kosten.

Ontwikkelde software wordt eigendom van de coöperatie en wordt gedeeld met de leden. Aangesloten gemeenten kunnen er dus vrij gebruik van maken. Zo betalen gemeenten samen één keer voor het (laten) ontwikkelen in plaats van dat iedere gemeente apart een eigen (vaak dure) licentie moet afsluiten.

2. Innovatie versnellen

Met Beware is ontwikkeling van software veel sneller mogelijk dan nu gebruikelijk is. Doordat we werken met vaste standaarden en open staan voor alle ICT-leveranciers en -ontwikkelaars geven we ruimte aan innovatie. Ontwikkelaars bouwen op elkaar door, gemeenten doen aanpassingen waar wenselijk.

Die versnelling is nodig om het tempo van veranderingen bij te kunnen houden. Burgers en bedrijven stellen steeds hogere eisen aan de dienstverlening en ook in verband met veranderende regelgeving zijn steeds aanpassingen nodig. Bovendien is er steeds meer mogelijk. Door Beware kunnen de nieuwe inzichten snel ingepast worden in de gemeentelijke ICT.

3. Regie bij de gemeenten

In de huidige situatie zijn gemeenten voor hun ICT in grote mate afhankelijk van ‘hun’ IT-leverancier. Beware laat zien dat het anders kan. In onze coöperatie bepalen de aangesloten gemeenten wat voor software nodig is, wanneer en hoe. Zo wordt de dienstverlening weer leidend in plaats van de systemen en krijgen gemeenten meer greep op hun eigen werkprocessen.

De ontwikkelde applicaties worden eigendom van de coöperatie en worden via de cloud gedeeld met aangesloten gemeenten. Omdat we de broncodes bezitten kunnen we onafhankelijk doorontwikkelen, koppelen en veranderen op een manier en in een tempo dat we nodig hebben.

4. Open en flexibel

Beware staat open voor alle ICT-leveranciers en -ontwikkelaars, zolang zij zich conformeren aan de standaarden en afspraken. Door deze afspraken zijn alle applicaties koppelbaar, ook als ze van een andere leverancier komen. Ook nieuwe, innovatieve spelers krijgen zo een kans op de ICT-markt voor gemeenten. Zo kunnen we optimaal gebruik maken van nieuwe mogelijkheden die de technologie ons biedt.

Het open karakter van Beware geldt ook voor de aangesloten gemeenten. Zij kúnnen gebruik maken van de software die in handen is van de coöperatie, het hoeft niet. Alle gemeenten zijn bovendien volledig vrij om ergens anders software in te kopen. Dat zal ook de praktijk zijn, aangezien Beware (nog) niet het hele benodigde pakket aan applicaties kan leveren.

5. Op basis van overheids-standaarden

Essentieel in de opzet van Beware is een standaardisatie van de software zodat alle applicaties koppelbaar zijn, ook als zij van andere leveranciers komen. Het uitgangspunt is een ‘architectuurplaat’ die voldoet aan alle overheidsstandaarden. Alle applicaties functioneren op de architectuurplaat, ook ten opzichte van elkaar. Zoals stekkers in een stopcontact.

Hierdoor krijgen alle leveranciers de kans om, conform die standaarden, applicaties te ontwikkelen. Gemeenten kiezen dan (telkens weer) de beste aanbieding.

Door de standaardisering van de software kunnen ook gegevens en werkprocessen makkelijker gekoppeld worden. Zowel binnen een gemeente als tussen verschillende gemeenten onderling. Dat draagt bij aan het uitvoeren van integrale overheidstaken.

6. Samenwerken met andere initiatieven

Beware is niet het enige initiatief dat een nieuwe toekomst voor de gemeentelijke ICT voor ogen heeft. In dit complexe en grote landschap smeden we op allerlei manieren samenwerkingen.

Als Beware hebben we intensief overleg met de andere coöperaties en initiatieven, zoals Common Ground van VNG, Dimpact, Wego4it en Birgit. We willen niet concurreren maar elkaar juist aanvullen en versterken. Bijvoorbeeld door het gebruiken van dezelfde standaarden zodat ontwikkelde systemen op elkaar (blijven) aansluiten. Samenwerking zou zelfs zover kunnen gaan dat we onderling de ontwikkelde software kunnen delen.