Meer informatie

Vind hier meer informatie en veelgestelde vragen over:

  • Lidmaatschap
  • Beheer en ontwikkeling
  • Architectuur

Lidmaatschap

Wie kan er lid worden?
Beware staat open voor alle overheidsorganisaties en gelieerde samenwerkingsverbanden. De coöperatie kan wel met niet-overheidsorganisaties een overeenkomst aangaan.

Hoe verloopt het aansluitproces?
Beware ondersteunt het toetredend lid bij het aansluitproces, zowel in het bestuurlijk proces als in administratieve handelingen. Het lid ondertekent het lidmaatschapsformulier en benoemt een vertegenwoordiger in de algemene ledenvergadering. Samen brengen we in kaart welke projecten en ontwikkelingen gaande zijn en hoe deze aansluiten op de bestaande situatie en de architectuur.

Wat betekent het lidmaatschap concreet?
Door aan te sluiten bij Beware ondersteunt een organisatie de verandering van de gemeentelijke ICT waar Beware voor staat. Met elk lid maken we aparte afspraken over de concrete invulling van het lidmaatschap: welke software wordt afgenomen en hoe wordt bijgedragen aan de community en/of de organisatie Beware, bijvoorbeeld door bemensing van bepaalde rollen. Een aangesloten gemeente mag uiteraard ook zaken (blijven) doen buiten de coöperatie om.

Wat kost het lidmaatschap?
Leden betalen een contributie op basis van het inwonersaantal en brengen daarnaast menskracht in. Het bepalen hiervan is onderdeel van het aansluitingsproces.

Wat zijn de consequenties als een lid wil uittreden?
Dat is afhankelijk van de rol van het lid in de coöperatie en of de coöperatie daadwerkelijk schade lijdt vanwege uittreding.  De algemene ledenvergadering bepaalt de hoogte van de schadevergoeding. Hier zit een maximum aan van drie jaar lidmaatschapskosten.


Ontwikkeling & beheer

Hoe ontstaat het applicatielandschap Beware?
Het applicatielandschap van Beware wordt modulair opgezet (lego-stenen). Daar waar dat mogelijk is, wordt met een low-coding platform een applicatie samengesteld. Voor andere bouwstenen wordt gecodeerd. In beide gevallen geldt dat Beware eigenaar is en dat we optimaal gebruik maken van open source.

Naast gezamelijke ontwikkeling kunnen leden van Beware ook zelf ontwikkelen en de nieuwe software daarna inbrengen in Beware.

Ontwikkelt Beware dan ook zelf?
Bij low-coding moeten de Beware-leden in staat zijn zelf aanpassingen eenvoudig door te voeren. Bij codeeromgevingen is Beware vrij om in de markt een partij te selecteren.

Hoe organiseren we de ontwikkeling en het beheer?
Per applicatie organiseren we een community waarin de applicatie al dan niet met een leverancier wordt ontwikkeld. Daarbij werken we middels een scrummethode, waardoor in korte sprints meteen werkbare software ontstaat. De community organiseert ook het beheer waarbij we zo lean mogelijk willen werken en aansluiten bij beheerstructuren van de leden. Beware wil lean blijven en maakt voor overige rollen, zoals contractmanagement, businessdevelopment gebruik van de aangesloten gemeenten. Beware heeft geen eigen personeel.

Hoe werken die beheerprocessen dan in de praktijk?
We laten de beheerprocessen zoveel mogelijk digitaal verlopen via de Beware-portal. Daarin werken de communities samen conform bekende standaarden als BisL/Asl.


Architectuur

Waarom werkt Beware met architectuur?
Werken onder architectuur is cruciaal voor iedere samenwerkingsorganisatie. Het geeft een eenheid van taal, standaarden en principes zodat Beware met haar leden in nauwe verbinding blijft staan.

Hoe werkt architectuur concreet?
Beware heeft met haar leden een Enterprise Architectuur vastgesteld. Nieuwe ontwikkelingen worden getoetst aan die architectuur.

Hoe verhoudt de Beware architectuur zich met landelijke standaarden?
De architectuur is volledig in lijn met wat VNG Realisatie voorschrijft. Een VNG-architect is betrokken bij onze Enterprise Architectuur. Ook nieuwe inzichten worden gedeeld en waar nodig al toegepast (bv. webservices/API’s). Daarnaast haken we in op nieuwe inzichten zoals Common Ground en hebben de X-Road-principes invloed.

Past de Beware architectuur op alle systemen van de leden?
Dat is met standaardisatie wel de bedoeling, maar in praktijk blijkt dit soms lastig. Bij nieuwe toepassingen kijken we dan ook vooraf samen met de leden wat de impact kan zijn. Dit bepaalt ook de keuze of een toepassing ontwikkeld wordt inclusief backoffice functionaliteit.